Sanacija i revitalizacija rijeka

Klimatski utjecaji
Jake kiše, Nestašica vode, Poplave, Suše
Sektori
Bioraznolikost, Prostorno planiranje, Smanjenje rizika od katastrofa, Specifično za pojedini sektor, Upravljanje vodama
Kategorija prema IPCC-u
Strukturna i fizička kategorija: Mogućnosti prilagodbe na temelju ekosustava
Photo by Michael Feeney

OPIS

Rijeke i njihove poplavne ravnice podložne su mnogim ljudskim uporabama koje mogu promijeniti njihovu hidrologiju, morfologiju i povezanost. Brojne europske rijeke i poplavne ravnice značajno su modificirane proteklih desetljeća, primjerice, ispravljanjem toka rijeka radi plovidbe, isušivanjem poplavnih ravnica radi dobivanja poljoprivrednog zemljišta ili urbanog razvoja, izgradnjom nasipa radi zaštite od poplava, crpljenjem vode u energetske svrhe radi navodnjavanja, jaružanjem sedimenata itd. Prenamjena zemljišta i promjena pokrova tla zajedno s lokalnim klimatskim promjenama (npr. padaline, temperatura i evapotranspiracija) mogu prouzročiti značajne promjene u hidrologiji sliva. Hidromorfološki pritisci, poput promjene fizičke strukture riječnih kanala ili obalnog pojasa, brana, prevodnica i drugih prepreka, jedan su od glavnih razloga zbog kojih tijela površinskih voda ne postižu dobar ekološki status prema Okvirnoj direktivi o vodama (EEA, 2019.). 

Sanacija i revitalizacija rijeka i poplavnih ravnica obuhvaća širok spektar mjera, od kojih su sve usmjerene na jačanje prirodnih funkcija rijeka, koje su možda izgubljene ili degradirane uslijed intervencija čovjeka. Kroz podržavanje prirodnog kapaciteta zadržavanja vode, pridonose upravljanju rizikom od poplave. Sanacija i revitalizacija poplavnih ravnica i riječnih močvara osiguravaju sezonska vodena staništa, koridore autohtonih obalnih šuma i zasjenjena riječna i kopnena staništa. Nadalje, pomažu u zadržavanju i polaganom ispuštanju vode iz vodnih tijela te potiču punjenje podzemnih voda i poboljšanje kvalitete vode. Revitalizacija rijeka i poplavnih ravnica može pridonijeti poboljšanju hidrološkog režima i uspješnijem suočavanju s učincima klimatskih promjena. Nadalje, riječni močvarni sustavi mogu pomoći u održavanju funkcioniranja ekosustava estuarija i delti i stvaranju prirodnih obilježja tla koje djeluje kao obrambena utvrda, štiteći tako ljude i imovinu od šteta od poplava, također povezanih s porastom razine mora i olujnih naleta.

Prirodne mjere zadržavanja vode (eng. Natural Water Retention Measures, NWRM) dio su procesa sanacije i revitalizacije rijeka i mogu biti prilično korisne u smanjenju rizika od poplava. Retencijska područja služe za maksimalno izlijevanje rijeka, čime sprečavaju pojavu poplava na drugim mjestima. Takva retencijska područja za hitne situacije mogu se nalaziti uz glavne rijeke radi prihvata velike količine vode u ekstremnim uvjetima s ciljem sprečavanja po život opasnih situacija i velike štete na drugim mjestima, npr. urbanim ili poljoprivrednim područjima.

Europski centar za revitalizaciju vodotoka (ECRR) međunarodna je mreža koja promiče i jača kapacitete  ekološke revitalizacije rijeka diljem Europe. Zajedno s alatom RiverWiki, glavni je izvor informacija o revitalizaciji vodotoka u Europi i prikuplja informacije o preko 1000 studija slučaja revitalizacije vodotoka iz 31 zemlje.

Pozitivna iskustva revitalizacije rijeka prikuplja CIRF, talijanski centar za revitalizaciju rijeka koji prepoznaje ulogu ovih mjera u prilagodbi na klimatske promjene. Dobre prakse sanacije i revitalizacije rijeka u Italiji potiče regija Emilia-Romagna koja je izdala tematsku publikaciju u kojoj se navode ključni koncepti ove problematike i projekti koji se provode od 90-ih godina 20. stoljeća. Planovi obrane od poplava i planovi upravljanja riječnim slivom, koji se pripremaju i periodično ažuriraju u okviru provedbe Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama, ključni su alati za planiranje mjera revitalizacije. Primjerice, mjere sanacije rijeka uključene su u planove upravljanja vodnim slivovima okruga Istočne Alpe i rijeke Po. U Hrvatskoj, projekt DRAVA Life (2015.-2020.) ima za cilj revitalizaciju rijeke Drave kroz međusektorsku suradnju javnih institucija za zaštitu prirode i nevladinih organizacija, što obuhvaća otvaranje i stvaranje novih riječnih rukavaca, uklanjanje i zamjena nasipa i pera, kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeka. Očekuje se da će ove intervencije poboljšati cjelokupno ekološko stanje rijeke i pridonijeti smanjenju rizika od poplave u ovoj regiji.

TROŠKOVI I KORISTI

Prednosti sanacije i revitalizacije rijeka i poplavnih ravnica su višestruke:

  • Povećana zaštita od poplava povezanih s velikim oborinama, uslijed povećane protočnosti riječnog sustava tijekom poplava i/ili smanjenja brzine protoka vode;
  • Povećana zaštita riječnih vodotoka od poplava povezanih s porastom razine mora i olujnim udarima, zahvaljujući djelovanju vlažnih područja estuarija i delti kao prirodne zaštite;
  • Očuvanje prirodnih staništa, poboljšana ekološka povezanost i povezani pozitivni učinci na bioraznolikost, također u smislu poboljšane sposobnosti prilagodbe;
  • Održavanje funkcija vodenih ekosustava i povezanih usluga na korist čitavog društva; i
  • Povećano punjenje podzemnih voda.

Tehnike pasivne revitalizacije rijeka, kao što je prestanak održavanja, koje je povoljnije i jednostavnije primijeniti na duljim riječnim dionicama, mogu dovesti do pozitivnih učinaka na okoliš slivnog područja u usporedbi sa skupim tehnikama aktivne revitalizacije.

Nadalje, ekosustavi rijeka i poplavnih ravnica mogu imati važnu ulogu u postizanju ciljeva ublažavanja klimatskih promjena. Mjere poput sadnje drveća na riječnoj obali, obnove vegetacije i ponovne naturalizacije, kao i mjere šireg opsega u slivnom području rijeke, uključujući održive prakse upravljanja tlom i prenamjene zemljišta, imaju značajnu ulogu u sekvestraciji i skladištenju ugljika.

Troškovi su uglavnom povezani s građevinskim radovima i radovima održavanja, međutim, troškovi otkupa zemljišta i naknada mogu zahtijevati dodatna ulaganja. Na području Europe troškovi se značajno razlikuju, ovisno o konkretnom slučaju. Alat RiverWiki pruža mogućnost pretraživanja studija slučaja revitalizacije rijeka diljem Europe pomoću izbornika raspona troškova (u rasponu od ispod 1.000 EUR do preko 10.000.000 EUR). 

VRIJEME PROVEDBE I VIJEK TRAJANJA

Vrijeme provedbe u značajnoj mjeri ovisi o opsegu primjene, specifičnim uvjetima područja intervencije i usvojenim mjerama. Općenito, sanacija i revitalizacija rijeka i poplavnih ravnica složen je proces koji zahtijeva dugotrajnu intervenciju. Trajanje intervencije može varirati od 1 godine (npr. u slučaju vrlo specifične i ograničene intervencije, poput jaružanja ili postavljanja zaštitnog pojasa) do preko 25 godina (kod najsloženijih programa). Ako se održavanje provodi kontinuirano, većina intervencija revitalizacije daje trajne rezultate.

IZVOR DODATNIH INFORMACIJA

Climate Adapt Platform

European Commission, Flood Risk Management 

European centre for river restoration (ECRR)

EEA, (2019.). Floodplains: a natural system to preserve and restore