Optimizacija potrošnje i distribucije vode za poljoprivredu na području sliva rijeke Reno u regiji Emilija i Romanja u sjevernoj Italiji

Klimatski utjecaji
Nestašica vode, Suše
Sektori
Poljoprivreda, Specifično za pojedini sektor, Upravljanje vodama

Geografski kontekst i klimatski izazovi

Sliv rijeke Reno najvećim se dijelom nalazi u talijanskoj regiji Emilija i Romanja i dio je hidrografskog područja sliva rijeke Po, za čije je upravljanje zadužena Uprava za upravljanje slivom rijeke Po, sukladno provedbi Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ). Ima ukupnu površinu od otprilike 5.000 km² i uključuje područje važnih velikih gradova, primjerice, grada Bologne. Tijekom proteklih 10 stoljeća, područje rijeke podvrgnuto je opsežnim postupcima preuređenja kanala, kanaliziranja, izgradnje nasipa, odljevnih kanala i brana. Prije 12. stoljeća, rijeka Reno nije imala izlaz na more i ulijevala se u veliko močvarno područje južno od Ferrare. Tada je rijeka Reno kanalizirana i prinudno povezana s nekadašnjim kanalom rijeke Po (Po di Primaro), postavši time njegov moderni donji tok (Preciso i sur., 2011.). Nakon početnog bujičnog toka u planinskom dijelu, rijeka je „jako modificirana“ prema Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EZ) kao rezultat fizičkih promjena nastalih uslijed ljudske aktivnosti. Rijeka Reno utječe u Jadransko more, južno od delte rijeke Po i lagune Comacchio. 

Na području sliva rijeke Reno, meteorske i površinske vode teku prirodnim tokovima (rijeke i bujice) i umjetnim odvodnim kanalima. Umjetnom mrežom kanala upravljaju različita tijela lokalne javne vlasti, nadležna za vodoprivredne radove (Consorzi di Bonifica), dok prirodnim vodotocima upravlja regija Emilija i Romanja.

Značajnim dijelom teritorija sliva rijeke Reno (oko 3.419 km²) upravlja tijelo lokalne javne vlasti, konzorcij Consorzio di Bonifica Renana. Nizinski predjeli ovog područja (područje obuhvaćeno studijom slučaja) pospješuju značajan razvoj poljoprivrede. Glavna je kultura kukuruz (oko 29% navodnjavanih kultura) i daleko je zastupljenija u odnosu na ostale kulture, primjerice, repu i krumpir. 

Spomenuti konzorcij distribuira u prosjeku 68 milijuna m3 vode godišnje (uzimajući u obzir razdoblje 2008. – 2018. godine) za potrebe navodnjavanja i proizvodnje, čime se omogućuje navodnjavanje oko 17.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Tijekom 2018. godine, oko 65 milijuna m3 vode rabilo se za navodnjavanje oko 14.800 ha sliva rijeke Reno. U svrhe navodnjavanja rabi se samo površinska voda, a navodnjavanje pospješuje kanal „Canale Emiliano Romagnolo“ koji prolazi slivom rijeke Reno i služi za odvodnju vode iz rijeke Po, ukupne duljine 148 km. 

Značajni signali klimatske varijabilnosti uočeni su na teritoriju Emilije i Romanje, kako je navedeno u lokalnom Planu prilagodbe grada Bologne (izrađenom u okviru projekta iz programa Life Blue Ap) i u Regionalnoj strategiji prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Prisutan je značajan trend porasta temperature, posebno ljeti (za 0,6°C po desetljeću u razdoblju od 1961.-2016. godine za maksimalnu temperaturu), dok je količina oborina u blagom padu s obzirom na prosječne godišnje vrijednosti, uz sezonske razlike. Štoviše, broj uzastopnih sušnih dana je u porastu, posebno ljeti, dok se lokalno uočavaju sve učestalije jake oborine. Buduće projekcije u pravilu potvrđuju protekle trendove, s vrijednostima i značajem koji ovisi o različitim pretpostavljenim scenarijima. Za razdoblje 2071.-2100. godine, uzimajući u obzir scenarije A1B IPCC SRES i RCP4.5, projekcije ukazuju na prosječni regionalni porast temperature između 3°C i 4,5°C.

Suša i nestašica vode, toplinski valovi u urbanim područjima i ekstremni događaji i hidrogeološki rizik prepoznati su kao glavni elementi ranjivosti grada Bologne, koji pripada teritoriju sliva rijeke Reno, što se navodi i u njegovu planu prilagodbe.

Štednja vode u kontekstu sadašnje i buduće klimatske varijabilnosti, uz mogućnost sve češće nestašice vode, jasan je izazovni cilj za konzorcij Consorzio di Bonifica Renana, zbog njegove nadležnosti za distribuciju vode u poljoprivrednim područjima u svrhu navodnjavanja. Zapravo, ušteda vode u poljoprivredi čest je izazov za cijelo područje sliva rijeke Po, s obzirom na to da se 80% vodnih resursa u ovom slivu koristi upravo za navodnjavanje. S tim u vezi, Plan upravljanja slivom rijeke Po, čija je prva verzija izrađena još 2010. godine, a potom ažurirana 2016. godine, kao i Plan bilance vode rijeke Po (2016.) prepoznaju središnju ulogu mjera izrađenih s ciljem smanjenja uporabe vode za navodnjavanje zbog velikih količina vode koja se u tu svrhu izdvajala iz sliva rijeke Po, posebno tijekom ljeta. Spomenuti planovi podupiru cilj poboljšanja učinkovitosti navodnjavanja kako bi se postiglo smanjenje povlačenja vode za navodnjavanje od 5% u cijelom slivu rijeke Po. U kontekstu planiranja, posebno se teži smanjenom povlačenju vode kako bi se: (i) omogućilo postizanje ciljeva kvalitete okoliša vodnih tijela sukladno Okvirnoj direktivi o vodama, čime bi se osigurao njihov minimalni vitalni protok; i (ii) povećala otpornost vodnih resursa na suše i buduću nestašicu vode koje predviđaju scenariji klimatskih promjena.

Ciljevi

Consorzio di Bonifica Renana pokrenuo je program suradnje s poljoprivrednicima „Acqua Virtuosa“ radi optimizacije potrošnje vode na području navodnjavanja, sa sljedećim ciljevima:

  • Ušteda vodnih resursa optimizacijom količine vode za navodnjavanje na razini sliva i na razini poljoprivrednih gospodarstava. 
  • Prikupljanje podataka potrebnih za definiranje specifičnih varijabilnih kvota koje su poljoprivrednici dužni platiti za navodnjavanje u skladu s tipologijom kulture, procijenjenom količinom vode potrebne za navodnjavanje i načinom distribucije vode. Kao što je opisano u sljedećim odjeljcima, pristup varijabilnih kvota nagrađuje čestite poljoprivrednike koji doprinose uštedi vodnih resursa.
  • Pokretanje izravnog kanala komunikacije s poljoprivrednicima koji vodu koriste za navodnjavanje.

Provedene mjere prilagodbe u konkretnom primjeru

Poboljšanje učinkovitosti navodnjavanja
Ušteda i recikliranje vode

Rješenja

Kako bi se suočio s nedavno doživljenim primjerima klimatske varijabilnosti i prognoziranim klimatskim promjenama u budućnosti u Emiliji i Romanji i krenuo prema cilju uštede vode, Consorzio di Bonifica Renana 2016. godine pokreće inicijativu „Acqua Virtuosa“ (Etična voda) s ciljem optimizacije potrošnje vode korištene za navodnjavanje u slivu rijeke Reno. U sklopu ove inicijative, svi poljoprivrednici koji se opskrbljuju vodom za navodnjavanje iz distribucijske mreže Konzorcija dužni su dostaviti podatke o površini zemlje namijenjene za obradu i navesti tipologiju kultura koje uzgajaju. Podaci se na godišnjoj razini dostavljaju Konzorciju tijekom siječnja, veljače i ožujka, odnosno prije početka razdoblja navodnjavanja. Podaci o površini i kulturama koje se uzgajaju pohranjuju se u mrežnoj GIS platformi (Tolomeo), namjenski izrađenoj za ovaj projekt, a djelatnici Konzorcija koriste je za vizualizaciju i upravljanje prostornim podacima svih poljoprivrednih zemljišta na cjelokupnom teritoriju u nadležnosti Konzorcija. Ti se podaci koriste za ranu godišnju procjenu ukupnih potreba za vodom za navodnjavanje, kao i za usporedbu potreba s dostupnošću vodnih resursa iz umjetne mreže kojom upravlja Konzorcij. Potražnja za vodom u svrhu navodnjavanja i vodna bilanca mogu se procijeniti i na razini okruga, tj. uzimajući u obzir sva poljoprivredna područja koja ovise o istom kanalu za navodnjavanje. 

Ovaj sustav Konzorciju omogućuje rano prepoznavanje i upravljanje mogućim kritičnim situacijama povezanim s nestašicom vode, posebno onima koje se javljaju tijekom ljeta i razdoblja vršnih razina potrošnje. Stoga, mogu se aktivirati postupci za uštedu vode. U slučaju viška vode, distribucijska mreža može se isključiti i na taj način izbjeći distribuciju vode na mjestima i u razdoblju kada to nije potrebno. Zahvaljujući detaljnom poznavanju vodne bilance za svaki okrug, u slučaju nestašice vode mogu se uspostaviti posebni mehanizmi navodnjavanja, prilagođeni stvarnim potrebama pojedinog poljoprivrednog zemljišta. Računalni sustav također omogućuje stalnu komunikaciju s poljoprivrednicima putem SMS-a, čime dobivaju sve informacije o otvaranju i zatvaranju sezone navodnjavanja, mogućim nedostatnim količinama vode i rješenjima koja se primjenjuju za rješavanje kritičnih situacija.

Kontrola podataka koje poljoprivrednici godišnje dostavljaju obavlja se izravnim terenskim istraživanjima i uporabom tehnika satelitskih snimaka (LANDSAT 8 i SENTINEL 2A), što omogućuje procjenu vlažnosti tla i utvrđivanje postojanja mogućih navodnjavanih područja koja nisu prijavljena Konzorciju. 

Inicijativom “Acqua virtuosa” također je predviđeno da svi poljoprivrednici sudjeluju u projektu IRINET (Savjetodavne usluge o navodnjavanju i upravljanju vodom na poljoprivrednim gospodarstvima; također, v. povezanu studiju slučaja iz projekta Climate-ADAPT) za regiju Emiliju i Romanju koja poljoprivrednicima omogućuje pravilno planiranje potreba za navodnjavanjem, uz smanjenu potrošnju vode. IRRINET je besplatna usluga koja poljoprivrednicima u regiji Emilija i Romanja daje prijedloge vezane za navodnjavanje (kada je najbolje provoditi navodnjavanje i koju količinu vode treba primijeniti) s ciljem dobivanja kvalitetnih proizvoda i ostvarivanja uštede vodnih resursa.

Istodobno, novi propis („Piano di Classifica”) stupio je na snagu 2016. godine, uspostavljajući novi sustav definiranja gospodarskih doprinosa (kvota) koje poljoprivrednici obično uplaćuju Konzorciju za potrošnju vode. Uzimajući u obzir klimatske promjene koje su se dogodile u posljednjih 20 godina, kvote se sada utvrđuju ne samo na temelju poljoprivredne površine u vlasništvu pojedinog poljoprivrednika (fiksna kvota), već i prema vrsti usjeva (prednost imaju poljoprivredne kulture s nižim potrebama za vodom), procijenjenoj količini vode potrebne za navodnjavanje svake vrste usjeva i načina raspodjele vode; tri posljednja elementa doprinose definiranju varijabilne kvote. Ovaj sustav djeluje kao poticaj najučinkovitijim poljoprivrednim gospodarstvima i potiče ih na smanjenje potrošnje vode.

Voditelj inicijative i ključni partneri

Voditelj inicijative „Acqua Virtuosa“ lokalno je tijelo javne vlasti, konzorcij Consorzio di Bonifica Renana koji okuplja sve vlasnike zemljišta i zgrada smještenih unutar okruga koji čini predio sliva rijeke Reno. Prema nacionalnim i podnacionalnim propisima, ovo tijelo obavlja ključne zadaće, kako u nizinskim predjelima (vodoprivredni radovi i distribucija vode), tako i u brdsko-planinskim predjelima (hidrogeološka kontrola) okruga. U nizinskim predjelima, konzorcij je nadležan za vodoprivredne radove, kojima se osigurava raspodjela vode za različite svrhe, posebice za navodnjavanje. Kroz umjetnu hidrografsku mrežu sliva, nadležno tijelo osigurava siguran odljev meteorskih voda iz poljoprivrednih i urbanih područja.

Osnovano je 1909. godine, a njegova je glavna zadaća upravljanje obnovom vodoprivrede toga područja, uključenog u teritorij obilježen iseljavanjem nakon pada Rimskog carstva, koji se nekoć smatrao močvarnim područjem nezdravim za život i izloženim stalnim poplavama. 

Konzorcij Consorzio di Bonifica Renana, kao i ostali konzorciji u regiji, financira se iz proračuna regije Emilija i Romanja, putem Službe za zaštitu tla i obala za aktivnosti izgradnje ili obnove vodoprivrednih radova. Regionalna Služba za zaštitu tla i obale ima koordinacijsku ulogu u aktivnostima konzorcija i skrbi o općem planiranju intervencija, odobravanju projekata i povremenom nadzoru stanja provedbe. Regija Emilija i Romanja usko surađuje s Upravom za upravljanje slivom rijeke Po u pripremi povremenih ažuriranja Plana upravljanja riječnim slivom i Plana vodne bilance, i kroz svoju ulogu u definiranju ciljeva i mjera kvalitete vode, uključujući one povezane s uštedom vode u poljoprivrednom sektoru.

Zbog njezine vrijednosti u prilagodbi na klimatske promjene, općina Bologna uvrstila je inicijativu „Acqua Virtuosa“ među mjere Plana prilagodbe grada Bologne, posebno u smislu problematike suše i nestašice vode. Dugoročni ključni ciljevi koji se odnose na ta pitanja uključuju zaštitu minimalnog vitalnog protoka rijeke Reno i aktivnosti usmjerene na smanjenje povlačenja vode i zaštitu lokalnih zajednica koje se bave poljoprivredom.

Konačno, ključni partneri inicijative „Acqua Virtuosa“ upravo su poljoprivrednici s područja u nadležnosti Konzorcija i izravno su uključeni u rad inicijative, omogućujući njezinu uspješnu provedbu u praksi.

Sudjelovanje dionika

Poljoprivrednici su ključni dionici ove inicijative i njihovo aktivno sudjelovanje presudno je za njezin uspjeh. Nadalje, Consorzio di Bonifica Renana ostvaruje redovite kontakte s lokalnim vlastima, predstavnicima glavnih poslovnih skupina, istraživačkim institucijama, kulturnim i ekološkim udrugama na tom području. Inicijative informiranja građana obično se organiziraju kako bi se potaknulo informiranje o ulozi i funkcijama nadležnog tijela Consorzio.

2016. godine Consorzio provodi izvanrednu aktivnost komunikacije s građanima kako bi javnosti približio novi „Piano di Classifica“, osnovan regionalnom uredbom, kako bi se definirala nova pravila za plaćanje kvota koje su dužni podmiriti svi vlasnici zemljišta: organizirano je ukupno 26 sastanaka, od kojih je 12 bilo namijenjeno građanima, 10 poljoprivrednicima i 4 drugim gospodarskim subjektima.

Čimbenici uspjeha i ograničavajući čimbenici

Aktivna suradnja s poljoprivrednicima koji imaju ključnu ulogu u dostavljanju podataka, kao i mogućnost da poljoprivrednici iskoriste povoljniju kvotu u slučaju uzgoja kultura koje zahtijevaju manje vode, neki su od čimbenika uspjeha ove inicijative. Suprotno tome, loša suradnja s poljoprivrednicima, primjerice, pružanje netočnih ili nepouzdanih podataka o tipologiji usjeva i potrebama navodnjavanja, mogla bi ograničiti učinkovitost sustava za rano upravljanje stresnim situacijama povezanima s vodom.

Suradnja s drugim inicijativama uspostavljenima na regionalnoj razini kojima se potiče štednja vode u regiji Emilija i Romanja u poljoprivrednom sektoru može osnažiti uspjeh inicijative Acqua Virtuosa. Pored spomenutih projekata Piano di Classifica i IRRINET, ostale relevantne povezane inicijative uključuju progresivne tehnološke inovacije u distribucijskoj mreži konzorcija, uz unapređenje mehanizma koji se koriste za odvod vode iz glavnog kanala za navodnjavanje (Canale Emiliano Romagnolo) i ugradnju automatskih sustava za mjerenje protoka vode.

Dugoročno, treba se pozabaviti i drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje riječnim slivom kako bi se omogućila postupna renaturalizacija sliva i pomoglo u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, primjerice, nedostatka protoka sedimenata u obalno područje zbog artificijalizacije rijeke kroz povijest. Za detaljniji uvid, pogledajte studiju slučaja „Plaža Bellocchio“ i „Ripristino del cordone dunoso a sud della foce Bevano (Lido di Classe, Ravenna, Italija)“.

Troškovi i koristi

Inicijativa „Acqua virtuosa“ omogućuje postizanje optimalne raspodjele vode kojom upravlja Consorzio di Bonifica Renana, izbjegavanje rasipanja vode i poticanje svjesnije potrošnje vode u poljoprivredi. Poljoprivrednici koji dokažu sposobnost učinkovitog korištenja vode također mogu ostvariti uštede i pogodnosti iz sustava dodjele kvota za potrošnju vode.

Sustav također daje mogućnost prikupljanja informatiziranih i stalno ažuriranih podataka o korištenju zemljišta u poljoprivredne svrhe na području sliva rijeke Reno, što Konzorciju omogućava učinkovitije upravljanje područjem. Uspostavljen je i strukturirani sustav komunikacije s poljoprivrednicima.

Consorzio di Bonifica Renana osigurava financijska sredstva iz doprinosa koje za potrošnju vode naplaćuje od vlasnika zemljišta i zgrada.

Kontakti

Consorzio della Bonifica Renana
Via S. Stefano, 56 – 40125 Bologna, Italija
Davide Rondini
E-mail: d.rondini@bonificarenana.it
Tel.: 051295230.

Izvor dodatnih informacija

Consorzio di Bonifica Renana – mrežna stranica

Lokalni plan prilagodbe grada Bologne

Izvještaj Consorzio Bonifica Renana za 2019. godinu

Karta

Slike

Količine vode distribuirane u razdoblju 2009. – 2018. godine (milijun kubičnih metara)

Grafikon prikazuje godišnje količine vode distribuirane za navodnjavanje na teritoriju koji pokriva Consorzio Bonifica Renana, regija Emilija i Romanja

Izvor: Consorzio Bonifica Renana, 2019. Izvještaj za 2109. godinu

Poljoprivredno zemljište i kanal za navodnjavanje „Canale Emiliano Romagnolo“

Canale Emiliano Romagnolo umjetni je kanal u koji utječe voda iz rijeke Po; glavni je izvor vode koja se za navodnjavanje distribuira na području sliva rijeke Reno.

Izvor: Consorzio Bonifica Renana, 2019. Izvještaj za 2109. godinu

Satelitske snimke Landsat 8 i sentinel 2A za područje sliva rijeke Reno

Satelitske snimke omogućavaju djelatnicima Consorzio Bonifica Renana procjenu vlažnosti tla zemljišta koje se koristi za poljoprivredu, kako bi potom mogli provjeriti jesu li poljoprivrednici pravilno prijavili područja navodnjavanja.

Izvor: Consorzio Bonifica Renana, 2019. Izvještaj za 2109. godinu