Videos

Make the impact through an effective presentation!

With this video, we offer you an additional tool to help you spread knowledge, the results of your research, ideas and information, so that you can have a stronger impact on the audience with effective presentations and excellent public performances. This video is produced within CREATE, an Interreg cluster project that aims to raise awareness of the importance of implementing immediate activities and measures to reduce the impact of climate change.

Potaknite promjene učinkovitom prezentacijom!

Video je osmišljen i produciran u sklopu CREATE Interreg klaster projekta kojem je cilj podizanje svijesti o važnosti poduzimanja hitnih aktivnosti i mjera za smanjenje utjecaja klimatskih promjena na život na zemlji. Dodatni je alat i pomoć u širenju znanja, rezultata istraživanja, ideja i informacija, kako biste ostvarili snažniji utjecaj na publiku učinkovitim prezentacijama i odličnim javnim nastupima.

CREATivE THURSDAY TALKS

#1: Mogućnosti financiranja aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama (CROATIAN)

Prvi webinar Interreg CREATE projekta na temu mogućnosti financiranja aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama održan je 10 studenog 2022. godine. Webinar je namijenjen informiranju o mogućnostima financiranja prilagodbe iz EU fondova, nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora. Predavači na webinaru su bili Damir Tomasović iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ana Maria Boromisa iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose te Ivana Jonke iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

#1 Possibilità di finanziamento per attività di adattamento ai cambiamenti climatici (ITALIAN)

I relatori del webinar saranno Arianna Cecchi di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio della Regione Emilia Romagna, che parlerà delle opportunità per ottenere finanziamenti Europei e nazionali, e Giovanni Fini dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (FC), che illustrerà come comuni medio-piccoli riescono ad organizzarsi per approfittare di tali finanziamenti.

#2 Importance of adaptation planning for coastal areas (ENGLISH)

The 2nd webinar of “Thursday CREATivETalks”, the Interreg CREATE project’s series on the importance of adaptation planning for coastal areas, in relation to the impacts of climate change. Across coastal environments, the effects of climate change have already become reality. Whether it is floods from the sea or flash floods, forest fires, droughts or heat waves, the inhabitants of coastal areas and the blue economy are already endangered by the climate crisis.

#2 Važnost planiranja prilagodbe obalnih područja (CROATIAN)

Diljem obalnih područja, učinci klimatske krize već su postali stvarnost. Bilo da su to poplave s mora ili od bujičnih voda, šumski požari, suše ili toplinski udari, stanovnici obalnih područja i plava ekonomija već su danas na udaru klimatske krize.

#2 Importanza della pianificazione per le aree costiere per affrontare gli impatti dai cambiamenti climatici (ITALIAN)

Negli ambienti costieri gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno già sentire. Che si tratti di inondazioni o di piogge intense, di incendi boschivi, di siccità o di ondate di calore, gli abitanti delle zone costiere e l’economia blu sono già minacciati dalla crisi climatica.

#3 The importance of Nature-based Solutions (NbS) in coastal adaptation planning (ENGLISH)

This 3rd “Thursday CREATivE Talks” episode is based on the importance of Nature-based Solutions (NbS) in coastal adaptation planning, in relation to the impacts of climate change. NbS can be considered as an ‘umbrella concept’ encompassing a range of established nature-based approaches which contribute to climate change resilience and disaster risk reduction. These solutions can help reduce social and environmental vulnerabilities and bring multiple co-benefits such as mitigating climate change, improving human health and well-being, providing jobs and creating new business opportunities.

#3 Važnost rješenja baziranih na prirodi (Nature-based Solutions – NbS) za planiranje prilagodbe obalnih područja (CROATIAN)

NbS se može smatrati ‘kišobran’ konceptom koji obuhvaća niz etabliranih rješenja temeljenih na prirodi, a koja doprinose otpornosti na klimatske promjene i smanjenju rizika od katastrofa. Takva rješenja mogu pridonijeti smanjenju društvene i ekološke ranjivosti zahvaljujući višestrukim posrednim koristima kao što su ublažavanje klimatskih promjena, poboljšanje ljudskog zdravlja i blagostanja, mogućnosti zapošljavanja i stvaranje novih poslovnih prilika

#3 Importanza delle Nature-based Solutions (NbS – soluzioni basate sulla natura) per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici nella pianificazione delle aree costiere (ITALIAN)

Il concetto generale di nature-based solutions racchiude una vasta gamma di misure e interventi che, i spirati e supportati dalla natura, contribuiscono alla resilienza e all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di disastri ambientali. Tali soluzioni riducono le vulnerabilità sociali e ambientali e possono apportare molteplici benefici per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il miglioramento della salute e del benessere dell’uomo, e l’aumento di opportunità lavorative e commerciali.

#4 Maritime Spatial Planning in a changing climate (ENGLISH)

As an integrated process, Maritime Spatial Planning (MSP) aims to cope with the increasing demand for marine space and resources from traditional (e.g. maritime transport, tourism, fisheries) to emerging sectors (e.g., sustainable aquaculture, offshore renewable energy, blue bio-economy), while preserving marine ecosystems and their services. MSP implies the reduction and mitigation of impacts on the environment, resolution of conflicts and exploitation of synergies among different sectors. Being a long term and far-reaching process, MSP should take climate change into consideration in several ways – by assessing direct and indirect impacts of climate change on the environment and the maritime sectors,
providing space for offshore renewable energy production, advancing other mitigation measures (including “blue carbon” initiatives), supporting climate-proofing of maritime sectors and implementation of coastal and marine adaptation measures.

#4 Prostorno planiranje mora u svjetlu klimatskih promjena (CROATIAN)

Prostorno planiranje mora, kao integralan proces, ima za cilj usklađivanje rastuće potražnje za morskim prostorom i resursima iz tradicionalnih sektora (poput pomorskog prijevoza, turizma, ribarstva) i sektora u nastajanju (poput održive akvakulture, obnovljive energije na moru, plavog bio-gospodarstva), uz očuvanje morskih ekosustava i njihovih usluga. Prostorno planiranje mora podrazumijeva smanjenje utjecaja na okoliš, te rješavanje prijepora i iskorištavanje sinergija među različitim sektorima. Budući da je riječ o dugoročnom i dalekosežnom procesu, potrebno je uzeti u obzir klimatske promjene na nekoliko načina – procjenom izravnih i neizravnih utjecaja klimatskih promjena na okoliš i na pomorske sektore, osiguravanjem prostora za proizvodnju obnovljive energije na moru, unaprjeđenjem drugih mjera za ublažavanje klimatskih promjena (uključujući inicijative za „plavi ugljik”), podržavanjem zaštite pomorskih sektora od klimatskih promjena i provedbom mjera prilagodbe u obalnim i morskim područjima.

#4 Maritime Spatial Planning in a changing climate (ITALIAN)

Essendo un processo integrato, la pianificazione territoriale marittima (MSP) mira a far fronte alla crescente domanda di spazio e risorse marine da parte dei settori tradizionali (ad esempio, trasporto marittimo, turismo, pesca) ed emergenti (come l’acquacoltura sostenibile, l’energia rinnovabile offshore, la blue economy), preservando gli ecosistemi marini e i loro servizi. La MSP implica la riduzione e la mitigazione degli impatti sull’ambiente, la risoluzione dei conflitti e lo sfruttamento delle sinergie tra i diversi settori. Essendo un processo a lungo termine e di vasta portata, la MSP deve prendere in considerazione il cambiamento climatico in diversi modi: valutando gli impatti diretti e indiretti del cambiamento climatico sull’ambiente e sui settori marittimi, fornendo lo spazio per la produzione di energia rinnovabile offshore, promuovendo altre misure di mitigazione (comprese le iniziative definite “blue carbon”), sostenendo i settori marittimi “climate-proof” e l’attuazione di misure di adattamento costiere e marine.

#5 Aktivnosti monitoringa u Jadranskom moru i važnost procjene promjena okolišnih parametara za razvijanje mjera prilagodbe na klimatske promjene (CROATIAN)

Jadransko more jedinstven je morski „bazen“ za istraživanje potencijala provedbe „Plave ekonomije“, ali ujedno i važno središte pomorstva i pomorske industrije. Procjena dobrobiti i produktivnosti Jadranskog mora ne temelji se samo na njegovoj ekonomskoj vrijednosti, već i na njegovom ekološkom statusu koji se opisuje abiotičkim i biotičkim varijablama. Tijekom posljednjih desetljeća okolišni parametri Jadranskog mora pretrpjeli su značajne promjene zbog višestrukih intenzivnih ljudskih aktivnosti i utjecaja klimatskih promjena.
Ovaj webinar fokusira se na najnovija dostignuća u praćenju fizičkih, hidroloških i bioloških parametara, s ciljem procjene potencijalnih promjena koje će utjecati na Jadransko more u bliskoj budućnosti.

#5 Monitoraggio nel Mare Adriatico: valutare i cambiamenti per ispirare azioni di adattamento (ITALIAN)

Il Mare Adriatico è un bacino unico per esplorare il potenziale della Blue Economy ed è un importante centro per le industrie marine e marittime. La valutazione dello stato di salute e della produttività del bacino adriatico non è solamente basata sul suo valore economico, bensì anche sui suoi parametri ambientali che hanno subito importanti cambiamenti come risultato di molteplici ed intense attività antropiche e degli impatti dei cambiamenti climatici. Questo webinar si concentrerà sullo stato dell’arte del monitoraggio dei parametri fisici, idrologici e biologici con lo scopo di esaminare i potenziali cambiamenti che avverranno sulla costa adriatica nelle prossime decadi.

#6 Važnost izrade Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) (CROATIAN)

U okviru ovog webinara imat ćete priliku naučiti više o pripremi SECAP dokumenata te iskustvima u provedbi akcijskih planova s obje strane Jadranskoga mora, kao i upoznati nove alate za energetsko planiranje koji nam mogu pomoći u suočavanju s izazovima klimatskih promjena.

#6 Integrare adattamento e mitigazione nelle strategie climatiche locali: esperienze & metodologie (ITALIAN)

Il webinar è rivolto a città e comuni, aziende e singoli esperti che partecipano alla creazione e attuazione di misure di adattamento e mitigazione relazionate ai cambiamenti climatici, ed a tutti coloro che sono interessati ai temi legati al SECAP (Piano d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’energia e l’adattamento ai cambiamenti climatici).

#7 Učinkovito komuniciranje klimatskih promjena: znanja i alati (CROATIAN)

U prvom dijelu webinara bavit ćemo se različitim aspektima metoda i alata za komuniciranje klimatskih promjena.Fokusirajući se na odnos šire javnosti prema ovoj kompleksnoj temi, objasnit ćemo zašto je efikasna komunikacijavažna za javnost i znanstvenike koji provode klimatska istraživanja. U drugom dijelu ćemo predstavitikomunikacijske alate za “klimatsko opismenjavanje”, uz poseban naglasak na prilagodbu na klimatske promjene napodručju Jadranskog mora. Neki od ovih alata su multimedijska naracija koja zaokuplja pozornost korisnikazahvaljujući izmjeni vizualnih, auditivnih i deskriptivnih elemenata koji potiču znatiželju, njegovanje znanja tepoticanje djelovanja za učinkovit odgovor na klimatske promjene. Zadnji dio webinara će biti orijentiran na prakseznanstvenog komuniciranja, odnosno najefikasnije metode predstavljanja znanstvenih rezultata kroz ključne porukei praktične primjene predloženih rezultata.

#7 Clima e comunicazione: strumenti e conoscenze per raccontare i cambiamenti (ITALIAN)

Durante questo webinar si affronteranno diversi aspetti su metodi e strumenti per comunicare i cambiamenti climatici in maniera efficace. Da una parte, si prenderà in considerazione il rapporto tra un tema così complesso e l’opinione pubblica, l’importanza e la rilevanza di una comunicazione efficace sia per il pubblico che per chi fa ricerca scientifica. In seguito, verranno presentati alcuni strumenti di comunicazione per l’“educazione al clima” (climate literacy), con un focus sull’adattamento nell’area Adriatica: una narrazione multimediale volta a catturare l’attenzione del fruitore con un’alternanza di elementi visuali, uditivi e descrittivi che stimolino la curiosità, nutrano le conoscenze e in ultima analisi stimolino l’azione per rispondere efficacemente ai cambiamenti del clima. Infine, una terza parte avrà invece un focus più specifico sulle modalità più efficaci di presentare i risultati scientifici da parte dei ricercatori, ponendo l’attenzione sui messaggi chiave e sulle applicazioni pratiche dei risultati proposti.

#8 Rješenja dobrog “governance-a” za provedbu klimatskih politika (CROATIAN)

Nije lako definirati governance: on se sastoji od odnosa između institucija, procesa i običaja koji definiraju kako se vlast provodi, kako se donose odluke o temama od javnog i privatnog interesa te kako građani i drugi akteri sudjeluju u tim odlukama. Konciznije – governance odlučuje tko ima moć, tko donosi odluke, kako se čuje glas ostalih aktera i kako se ocjenjuju učinci provedenih odluka. Governance je bitan za provedbu dogovorenih planova i programa jer predstavlja partnerstvo i ovisi o povjerenju. Governance podrazumijeva i opipljive i neopipljive načine i procese potrebne za donošenje i provedbu odluka. U svojoj srži rješenja za governance čine odbori i vijeća jer je preko njih najlakše povezati governance s upravljanjem. Da bi bilo uspješno, jačanje governancea za klimatske akcije zadatak je koji nadilazi upravljačke strukture neke zemlje i zahtijeva široko društveno partnerstvo.

#8 Soluzioni per una buona governance delle politiche climatiche (ITALIAN)

Non è facile definire cosa sia la governance: si compone di relazioni tra istituzioni, processi e consuetudini che definiscono come viene gestito il potere, come vengono prese le decisioni su argomenti di interesse pubblico e privato e come i cittadini e gli altri attori partecipano a queste decisioni. Più in breve, la governance decide chi ha il potere, chi prende le decisioni, come gli altri attori possono far sentire la loro voce e come vengono valutati gli effetti delle scelte fatte; è essenziale per l’attuazione dei piani e delle strategie concordati, poiché rappresenta un partenariato e si basa sulla fiducia. Si fonda inoltre su modalità e processi di interazione sia tangibili che intangibili, necessari per prendere decisioni e portarle a compimento. Nel suo nucleo, è costituita da Commissioni e Consigli creati per facilitare la messa in pratica delle decisioni prese. Per avere successo, la governance per il clima deve essere un processo condiviso, che richiede la cooperazione di un ampio partenariato sociale.

AdriAdapt promotional video – Editors’ Picks

Adrian, the mayor of the little Adriatic town, notices natural events and their consequences. What can he do in order to reduce damage and to adapt to climate change?

Adriadapt Summary

The Project supports building of local and regional resilience by developing the knowledge base required to identify suitable climate adaptation and planning options. Have a look at climate challenges within the Adriatic basin and Adriadapt partners.

EDUCATIONAL VIDEOS:

Global changes, local consequences – Ivan Güttler (English subtitles) >>Editor’s Picks

Efekt staklenika te porast emisija i koncentracija CO2 u atmosferi su uzroci globalnog zatopljenja. Koliki porast temperature za Jadran prognoziraju klimatski modeli? Kakva je prognoza za količinu oborina ljeti?  Kako se prilagoditi na klimatske promjene?

Climate change and the sea level rise – Mirko Orlić (English subtitles) >> Editor’s Picks

Kako istražujemo podizanje morske razine te zašto do njega dolazi? Koliko je drukčija situacija podizanja morske razine u Sredozemlju i u Jadranu od one globalne morske razine svjetskih oceana? Kako dolazi do poplava morem na Jadranu te kako se protiv njih boriti?

The occurence of pests and possibility of the response and adaptation – Milan Pernek >> Editors’ Picks

What is expected in the Mediterranean forests due to climate change? How is the relationship between the tree as a host and the phytophagous insect as a pest affected?

Bark beetles and climate change – Milan Pernek >>Editors’ Picks

How do changes in temperature and precipitation affect the development of forest pests that prevent a weakened tree from recovering, and how do we fight them? Citizen science is crucial for early detection!

Šumski požari – rastuća opasnost u svjetlu klimatskih promjena – Nikola Tramontana >> Urednici preporučuju

Klimatske promjene iz perspektive vatrogasca. U čijoj je nadležnosti provedba protupožarne strategije? Za razumijevanje problema važno je znanje, s novim znanjem mijenja se naša perspektiva, a time dolazimo i do boljeg razumijevanja problema.

Korištenje zapuštenih površina u službi prilagodbe na klimatske promjene – Igor Belamarić >> Urednici preporučuju

Zadnjih godina je promijenjena paradigma o korovima, uz podjelu na stranu invazivnu i autohtonu spontanu floru, a razvija se gradska ekologija te pitanje biološke raznolikosti u gradovima. Kako postupati u institucijama, kroz buduće planove te kroz sustav gradskog GIS-a?

Principles of nature-based urban adaptation – courtesy of SOS4LIFE project

The particular focus on urban areas’ high temperatures and intense precipitation, example of Emilia Romagna.

FINAL CONFERENCE ŠIBENIK-KNIN COUNTY PILOT

(15th June 2021)

Adriadapt finalna radionica pilot područja Šibensko-kninske županije – uvod

Uvodni pregled o suradnji Šibensko-kninske županije s PAP/RAC-om na izradi obalnog plana, uz uključivanje elemenata o prilagodbi na klimatske promjene.

Od obalnog do prostornog plana mora i prilagodba na klimatske promjene (2013-2027) – Sanja Slavica Matešić

Od obalnog plana s fokusom na klimatske promjene preko Adriadapt projekta prema prostornom planu mora i prilagodbi na klimatske promjene.

Platforma znanja i indikatori održivosti za Obalni plan Škž – Daria Povh Škugor & Ivan Sekovski >> Urednici preporučuju

Platforma znanja za svakoga, napose za jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije, mogućnosti financiranja i akcijski plan. Kako iščitati ameba dijagrame koji ukazuju na razinu održivosti teritorija obuhvaćenog obalnim planom.

Analiza potrošnje obalnog prostora Šibensko-kninske županije – Gojko Berlengi & Damir Lučev >> Urednici preporučuju

Što se događa kada prostor postane pogonsko gorivo razvojnog modela koji se temelji na monokulturi turizma? Kako obuzdati razvojno zaostajanje te zaštititi lokalne prostorne, ekološke i kulturne vrijednosti?

Prilagodba obalnog područja Šibensko-kninske županije – Jure Margeta, Maja Krželj, Frane Gilić, Martina Baučić  >> Urednici preporučuju

Put prema prilagodbi obalnog područja koji za cilj ima plan jačanja otpornosti na klimatske promjene. Koliki je postotak klime u sadašnjim problemima, a što nas čeka u budućnosti? Zašto realizacija jačanja otpornosti mora biti etapna? Kakav je utjecaj infrastrukture na kakvoću obalnog mora?

Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene – Igor Ružić & Nino Krvavica >> Urednici preporučuju

Izvođenje podataka za analizu ranjivosti, numeričke simulacije te procjena utjecaja klimatskih promjena na biološko stanje akvatorija Šibenika i Vodica. Kako dolazi do složenih poplava te kako ublažiti posljedice? Koliko je preporuka za povećanje zelenih površina u obalnoj zoni?

Coastal Planning & Nature-Based Solutions (NBS) – Filippo Magni >> Editors’ Picks

EU green Deal Going Local: economic development framework creates opportunities for adapatation and resilience. How are NBS elements of resilient territorial development?

Climate Action and Marine Spatial Planning (MSP) – Emiliano Ramieri >> Editors’ Picks

How does MSP help minimizing economic losses due to climate change? When considering climate change within MSP?

FINAL ADRIADAPT CONFERENCE (8th June 2021)

Adriadapt Final Conference „Knowledge for Local Resilience“ – INTEGRAL VERSION

The Conference addresses practitioners and local actors involved or interested in local climate resilience and aims at showcasing ADRIADAPT achievements and discuss perspectives for creating systematic support and access to knowledge for these policies.

1) Climate scenarios and indicators (ADRIADAPT Final Conference) – Enrico Scoccimarro, CMCC >> Editors’ Picks

Different potential future paths for CO2 and other greenhouse gases lead to different representative concentration pathways. What do we expect under moderate, and what under worst scenario?

2) How climate data was used and future actions – City of Cervia, Italy (ADRIADAPT Final Conference)

3) Good practice example from the City of Vodice (ADRIADAPT Final Conference)

4) The knowledge platform (ADRIADAPT Final Conference) – Daria Povh Škugor & Ivan Sekovski, PAP/RAC >> Editors’ Picks

A knowledge platform for everyone, especially for local self-government units and development agencies. How to ensure political support for change and its implementation and monitoring? The change is there, have you gotten involved?

5) What after adopting an adaptation plan? – Šibenik-Knin County (ADRIADAPT Final Conference)

Experiences in coastal zone adaptation, signals for action, recommendations for strengthening coastal resilience, after the adoptet coastal plan for the county of Šibenik-Knin

6) The training activities (ADRIADAPT Final Conference) – Filippo Magni, IUAV >> Editors’ Picks

Since the connection with ‘ordinary planning tools’ is still weak in many cases, the question is how to respond to a climate of uncertainty?  

7) The role of training in ADRIADAPT project (ADRIADAPT Final Conference) – Municipality of Udine

How Udine used the trainings for knowledge improvement and greater awareness of the centrality of the topic of climate adaptation and which output was obtained?

8) Training activities and stakeholders engagement for planning the adaptation (ADRIADAPT Final Conference) – Unione Valle del Savio

What are the five Adriadapt method steps applied, and how the training process for the stakeholders was designed?

9) Possibilities for financing climate adaptation measures for Adriatic cities (ADRIADAPT Final Conference) – Ana-Maria Boromisa >> Editors’ Picks

What are all the necessary steps to determine possible sources of funding that are currently available at the local, regional, national, European and gloabl levels, with the possibilities for private funding?

10) Knowledge building programme for public administration (ADRIADAPT Final Conference) – Ferdinando Franceshelli, SOGESID

Three different levels for adaptation to climate change through the legal instruments of the Italian public administration, with the pathway of a public administration towards adaptation.

11) Joint action plan – safety and resilience (ADRIADAPT Final Conference) – Daria Povh Škugor, PAP/RAC

How to achieve better coordination, cooperation and more synergies between different, related projects? Let’s strengthen climate action!

FINAL NATIONAL ADRIADAPT CONFERENCE – CROATIA (11th May 2021)

Klima se mijenja – promijenimo se i mi! Konferencija za obalne županije, gradove i općine – INTEGRALNA VERZIJA

Konferencija je predstavila načine na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirane su i različite mogućnosti financiranja.

Adriadapt Croatian national conference – Jačanje podrške Uprave za klimatske aktivnosti jedinicama lokalne i regionalne samouprave – Dunja Mazzocco Drvar

Što Ministarstvo, odnosno Uprava, može poduzeti da prilagodba klimatskim promjenama bude pametnija, sustavnija i brža?

Adriadapt Croatian national conference – Put prema prilagodbi obalnog područja Šibensko-kninske županije – S. Slavica Matešić & Studija utjecaja klimatskih promjena na obalnu infrastrukturu te utjecaja iste na kakvoću obalnog mora; M. Baučić & Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene te definiranje i izvođenje podataka za analizu ranjivosti – I. Ružić

Iskustva pri prilagodbi obalnog područja, signali za akciju, preporuke za jačanje otpornosti obala, izrada katastra obalne infrastrukture, GIS analiza ranjivosti kakvoće obalnog mora, numerički modeli. Betonirana površina ne znači uređena površina!

Adriadapt Croatian national conference – Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Vodice „Vodice pod vodom“ – Vedran Petrov

Jačanje otpornosti Grada Vodice kojim se može oduprijeti, apsorbirati i oporaviti od negativnih učinaka klimatskih promjena.

Adriadapt Croatian national conference – Predstavljanje platforme Adriadapt – Daria Povh Škugor & Pet koraka za uspješan proces prilagodbe – Ivan Sekovski

Platforma znanja za sve, a napose za jedinice lokalne samouprave te razvojne agencije. Kako osigurati političku podršku za promjenu te njenu provedbu i praćenje? Promjena je tu, jeste li se uključili?

Adriadapt Croatian national conference – Mogućnosti za financiranje prilagodbe gradova i regija – Ana-Maria Boromisa  >> Urednici preporučuju

Koji su svi potrebni koraci za određivanje mogućih izvora financiranja?

Adriadapt Croatian national conference – Prijedlozi za suradnju – Daria Povh Škugor

Kako postići bolju koordinaciju, suradnju i više sinergije između različitih, srodnih projekata? Jačajmo akciju za klimu!

ADRIADAPT FINAL NATIONAL CONFERENCE – ITALY (12th May 2021)

Il clima sta cambiando! Esperienze di adattamento locale

La conferenza italiana del progetto ADRIADAPT presenta le esperienze locali dei due anni di lavoro sull’adattamento urbano e sulla generazione della conoscenza necessaria per guidare i comuni dell’area Adriatica nella definizione e implementazione di piani di adattamento e resilienza locali.

Adriadapt Italian national conference – Francesca Giordano

Le prospettive nazionali sull’adattamento locale, misure soft, verdi e grigie di interesse locale ed alcuni esempi dei piani di addatamento locale.

Adriadapt Italian national conference – Patrizia Bianconi

Le attività di supporto all’adattamento locale secondo la Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Emilia Romagna.

Adriadapt Italian national conference – Alessandro Rossi >> Selezione dei redattori

Non solo „Cosa“ ma „Come“! Il discorso sull’energia e clima di contagio permanente di tutte le politiche del Comune.

PRESENTATIONS OF ADRIADAPT PILOT PROJECTS:

Pilot area: Cervia, Italy >> Editors’ Picks

Microclimate conditions of urban area are investigated in order to fight the coastal town’s main climatic concern, the heatwaves.

Pilot area: Udine, Italy

Various critical climatic events in the city of Udine pushed the municipality to identify vulnerable areas and possible adaptation solutions.

Pilot area: Cesena, Italy

This area of the region Emilia Romagna already has a significant number of landslides, and the urban centre suffers from duration and intensity of heatwaves.

Pilot area: Šibenik-Knin County >> Editors’ Picks

What are the challenges a green and blue Šibenik-Knin County is facing? The greatest pressures are on the narrow coastal strip; including the need for „building back better“.

Pilot area: Vodice, Croatia

What are the challenges a costal town of Vodice is facing? How to address urban heat islands and urban flooding runoff with the adaptation plan?

NEW ENTRIES:

Mapping of floodable areas in Udine and intervention proposal – Fulvio Iadarola, Nadia Di Betta >> Selezione dei redattori

L’identificazione delle aree inondabili è un aspetto fondamentale per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture cittadine. La comprensione dei cambiamenti climatici e dei fenomeni piovosi è fondamentale per identificare le linee di intervento e la pianificazione da attuare.

State of maintenance of river of Udine and intervention proposal – Giulia Manzan, Paolo Spadetto, Massimo Cainero >> Selezione dei redattori

La città di Udine è attraversata da tre corsi d’acqua che svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima e della biodiversità locale. Risulta quindi fondamentale gestire e valorizzare le infrastrutture blu e verdi presenti sul territorio.

SECAP Platform : video animation tutorial

The SECAP platform is a new online tool created thanks to the Adriadapt project that allows a greater dissemination of the environmental culture of the City of Udine. This video tutorial presents the functionalities and methods of using the SECAP platform.

Municipality of Udine: Institutional Video – Giulia Manzan, Bruno Grizzaffi >> Selezione dei redattori

I rappresentanti del Comune di Udine parlano dell’importanza della loro esperienza con il progetto AdriAdapt e dell’impatto positivo sulla città.

ADRIADAPT BASICS:

Adiadapt web platform to support climate adaptation planning

What are the main outputs of Adriadapt project in Italy and Croatia?

AdriAdapt: presentation of the project

There is already a lot of information on adaptation of cities to climate change, so why did we start this project in the first place?