Prilagodba na klimatske promjene močvarnih područja u grčkoj regiji Atika

Klimatski utjecaji
Poplave, Suše
Sektori
Bioraznolikost, Specifično za pojedini sektor, Upravljanje vodama
Vrijeme implementacije
Strategija i plan prilagodbe močvarnih područja Atike razvijeni su u razdoblju između 2012.-2014. godine. Akcijski plan uključen je u Regionalni plan za prilagodbu klimatskim promjenama (RePACC) Atike, točnije, u sektor bioraznolikosti. Plan RePACC potrebno je revidirati svakih 7 godina.

Geografski kontekst i klimatski izazovi

Atika je regija Grčke s prostranim močvarnim područjima koja uključuju estuarije, potoke, lagune, jezera i obalne močvare. Močvare su važni elementi prirodnog okoliša za očuvanje ekosustava, rekreacijskih područja i područja gospodarskog razvoja. Posebno su važne u smanjenju utjecaja poplava, dok njihova vegetacija stabilizira i štiti obalna područja, ublažavajući utjecaje valova i struja. Također, poboljšavaju kvalitetu vode hvatanjem čestica, sedimenata i otrovnih tvari. Močvarna područja Atike također se često koriste u poljoprivredi i raznim ljudskim gospodarskim djelatnostima koje su posljednjih desetljeća degradirale njihov prirodni okoliš. Uistinu, regija se suočava s kombiniranim izazovima rastućeg broja stanovnika i međusobno sukobljenih zahtjeva za korištenjem zemljišta. Aktualne ljudske pritiske pogoršavaju utjecaji klimatskih promjena, što bi moglo dovesti do nestanka mnogih prijelaznih močvarnih sustava, dok se očekuje da će se ostali smanjiti. 

U regiji Atika očekuje se da će klimatske promjene povećati učestalost sušnih razdoblja, koja bi trajala dulje i javljala se učestalije, što bi imalo ozbiljne učinke na močvare koje primaju vodu iz kišnih oborina. Prema rezultatima projekta OrientGate, koji se sufinancira iz Programa Europske unije za transnacionalnu suradnju Jugoistočne Europe, očekuje se porast ranjivosti na sušu u regiji do 2100. godine, i to s niske na umjerenu razinu, sukladno scenariju emisija A1B IPCC-a. Smanjenje oborina također se predviđa za jesensko razdoblje u cijeloj regiji prema scenariju A1B do 2100. godine, dok se lagani porast predviđa u proljetnom razdoblju.

S obzirom na ove izazove, nadležna regionalna uprava Atike provela je proces kojim su definirani strategija prilagodbe i akcijski plan s ciljem smanjenja ranjivosti močvara u Atici i povećanja njihovih sposobnosti prilagodbe, dajući prioritet posebno osjetljivim područjima i jačajući sposobnost dionika za suočavanje s klimatskim promjenama.

Ciljevi

Opći cilj strategije prilagodbe i akcijskog plana razvijenog za močvarna područja Atike jest unaprijediti kvalitetu okoliša u ekosustavima i kvalitetu života građana koji žive u ovoj regiji. Specifični ciljevi uključuju:

 • Održivo upravljanje i revitalizacija močvara;
 • Međusobno povezivanje močvara zelenim koridorima radi zaštite bioraznolikosti i olakšavanja njezina kretanja;
 • Socijalna i ekonomska analiza usluga ekosustava koje pružaju močvare;
 • Podizanje svijesti, edukacija o zaštiti okoliša i sudjelovanje javnosti. 

Provedene mjere prilagodbe u konkretnom primjeru

Prilagodljivo upravljanje prirodnim staništima
Podizanje svijesti i izgradnja kapaciteta za prilagodbu na klimatske promjene
Revitalizacija i upravljanje obalnim močvarnim područjima

Rješenja

S ciljem suočavanja s očekivanim utjecajima klimatskih promjena i da bi zaštitili močvarne ekosustave, nadležna regionalna uprava Atike, Grčki centar za biotop močvara (EKBY) i projekt Europske unije OrientGate razvili su strategiju prilagodbe i akcijski plan koji obvezuju regiju na očuvanje i revitalizaciju močvara, s ciljem povećanja njihove otpornosti, smanjenja gubitka bioraznolikosti i boljeg korištenja usluga ekosustava. Strategija i akcijski plan razvijeni su za vrijeme trajanja projekta OrientGate, u razdoblju 2012.-2014. Kroz strategiju identificirano je sedam osi pod kojima su u Akcijskom planu određene posebne i prioritetne mjere:

 • Os I – Poboljšanje znanja o močvarama i o učincima klimatskih promjena. Mjere: poboljšanje znanja; osiguravanje pristupa podacima i informacijama i praćenje provedbe Strategije. 
 • Os II – Očuvanje i obnova močvarnih ekosustava i njihovih usluga te prilagodba na klimatske promjene. Mjere: odrediti zaštićena područja; zaštititi, čuvati, očuvati i revitalizirati; očuvati i održivo upravljati močvarama mreže Natura 2000.
 • Os III – Održivo korištenje vodnih resursa. Mjere: sprečavanje i smanjenje industrijskog zagađenja.
 • Osovina IV – Propisi o korištenju zemljišta. Mjere: promicanje koncepta kompaktnog grada koji ne zagađuje okoliš.
 • Os V – Informiranje, osviještenost i ekoturizam. Mjere: jačanje programa javnog informiranja i podizanja svijesti o močvarama u Atici i prilagodbi na klimatske promjene; promicanje edukacije o močvarama; isticanje bogatstva močvara u Atici, poboljšanje mogućnosti za rekreaciju i ekoturizam.
 • Os VI – Poboljšanje sposobnosti prilagodbe u pogledu očuvanja i upravljanja močvarnim područjima. Mjere: jačanje kapaciteta javne uprave i lokalnih vlasti.
 • Os VII: Integracija zaštite močvara u poduzetništvo. Mjere: promicanje očuvanja močvara i inovativnih najboljih praksi u poduzetništvu.

Postignut je određeni napredak u smjeru provedbe akcijskog plana u sklopu projekta „Unapređenje znanja i jačanje svijesti o obnovi močvara u regiji Atika” (2015. – 2017.), financiranog iz Financijskog mehanizma EGP-a i nacionalnih fondova. Cilj projekta bilo je daljnje unapređenje znanja i jačanje svijesti o utjecajima klimatskih promjena na 50 močvara Atike, kako bi se poduzele potrebne mjere opreza za zaštitu, upravljanje i revitalizaciju tih močvarnih područja. Glavni rezultati projekta bili su:

 • Poboljšani pristup informacijama o okolišu potrebnima za zaštitu i revitalizaciju močvara 
 • Bolje znanje i ojačana svijest o močvarama
 • Znanstvena dokumentacija za razgraničenje 54 močvare, istraživanje bioraznolikosti i opasnosti te prijedlozi za sanaciju, kao i kartografski prikaz granica močvara i elektronički unos podataka iz evidencija
 • Detaljna procjena kvalitete vode, stanja očuvanosti močvara i potreba upravljanja vodama za četiri vodna tijela: Vourkari (obalno močvarno područje u općini Megara) i jezero Koumoundourou (u općini Aspropyrgos), oba u zapadnom dijelu Atike, ušće potoka Pikrodafni (u južnoj Ateni) i Nacionalni park Schinias (obalno močvarno područje i područje mreže Natura 2000) u istočnom dijelu Atike 
 • Zeleni tjedan 2015. – satelitsko događanje: “Jačanje podrške za obnovu močvare „Brexiza“, u regiji Atika, Grčka” kojim su koordinirali regija Atika i EKBY, uz sudjelovanje Arheološke službe Istočne Atike, općine Marathon i tehničke podrške tima za kolektivno planiranje i dizajn (CPD), ponudio je priliku za sinergiju sa socijalnim partnerima iz redova javne uprave, lokalne samouprave, privatnog sektora u promicanju informacija i aktivnosti podizanja svijesti povezanih sa zaštitom i očuvanjem močvarnog područja Brexiza. 
 • Proglašenje močvare Vourkari regionalnim parkom predsjedničkom uredbom iz ožujka 2017. godine dovelo je do provedbe mjere „Završetak proglašenja močvarnog područja Vourkari Megara regionalnim parkom” iz Akcijskog plana, dok je ugrađivanjem u nacionalno zakonodavstvo (zakon 4559), u kolovozu 2018., granica 15 močvara “prvih po prioritetu razgraničenja” također proveden dio mjere „Razgraničenje i institucionalizacija močvara Atike s površinom većom od 80 jutara“ iz Akcijskog plana.

Na kraju, budući da se regija Atike nalazi u posljednjoj fazi dovršetka svog Regionalnog plana za prilagodbu klimatskim promjenama (RePACC), u nekoliko je sektora provedena procjena ranjivosti/analiza rizika, uključujući bioraznolikost/šumske ekosustave i vodne resurse/poplave pomoću RCP4. 5 i RCP8.5 scenarija za dva buduća razdoblja (2031.-2050. i 2081.-2100.). Stoga, mjera „Procjena i periodično ažuriranje klimatskih pokazatelja suša – nestašica vode i poplave, s modelima klimatskih predviđanja za područje regije Atika, i istraživanje utjecaja na bioraznolikost” iz Akcijskog plana za močvare Atike također se djelomično provodi.

Voditelj inicijative i ključni partneri

Strategiju prilagodbe i akcijski plan za močvarno područje Atike razvio je u okviru projekta OrientGate Upravni odjel za zaštitu okoliša regionalne uprave Atike uz stručnu podršku Grčkog centra za biotop močvara (EKBY) i Prirodoslovnog muzeja Goulandris. Regionalna uprava Atike provela je cijeli postupak i izradila plan promicanja provedbe aktivnosti iz plana, dok je Centar EKBY osigurao stručnu podršku. Uz dvije glavne institucije, suradnja se proširila na državne, regionalne i lokalne službe i vlasti, istraživačke agencije, organizacije za zaštitu okoliša i građane. Iako su sudjelovali u manjoj mjeri, stavili su na raspolaganje svoja znanja, iskustva i prakse u sklopu procesa prilagodbe.

U pogledu stvarne provedbe Akcijskog plana, tijela državne uprave za zakonodavstvo i lokalnu upravu (regija Atike i njezine općine) nadležna su za provedbu aktivnosti. Za pojedina močvarna područja Atike, proglašena područjima mreže Natura 2000, također je nadležna i Uprava Nacionalnog parka Schinias Marathon, Hymettus i Jugoistočne Atike.

Sudjelovanje dionika

Proces sudjelovanja u definiranju strategije i akcijskog plana od početka je bio dosljedan. Doista, regionalna uprava Atike uključila je širok raspon dionika, uključujući tijela središnje, regionalne i lokalne vlasti, istraživačke agencije, organizacije za zaštitu okoliša i građane. Dionike se poticalo na akciju i sudjelovanje putem razgovora, sastanaka, radionica i seminara, na kojima su se razmjenjivale perspektive, iskustva, dobre i loše prakse.

Organizirane su i edukacije. Tijekom seminara „Strategija prilagodbe močvarnih područja Atike: procjena indeksa ranjivosti močvara“, bili su uključeni sudionici iz državne službe, nevladinih organizacija, istraživačkih instituta i strani sudionici iz Srbije i Rumunjske. Potom je organizirano informativno događanje za koje se registriralo otprilike 80 sudionika iz različitih skupina dionika, koji su tom prigodom dobili informacije o ranjivosti močvara na sušu i akcijskom planu prilagodbe. 

Kroz regionalni plan za prilagodbu klimatskim promjenama (RePACC) u Atici procjenjuje se ranjivost/analizu rizika u nekoliko sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodni resursi itd.) i razrađuje akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama. S tim ciljem, održana je videokonferencija 22. srpnja 2020. na kojoj se o sektoru bioraznolikosti, uključujući močvarna područja Atike, posebno razgovaralo s glavnim dionicima iz redova javne uprave i znanstvenicima koji su radili na tom području. Za regionalni plan RePACC provedena je javna rasprava u razdoblju od 1. do 15. prosinca 2020. 

Čimbenici uspjeha i ograničavajući čimbenici

Sljedeći čimbenici bili su relevantni u izradi strategije i plana prilagodbe: 

 • Strogi fokus na očuvanje i zaštitu močvarnih ekosustava, uzimajući u obzir i dodatne pritiske zbog opasnosti uzrokovanih klimatskim promjenama.
 • Doprinos dionika procesu od samog početka. Participativni pristup omogućio je razmjenu iskustava, dobrih i loših praksi, kao i raspravu o snagama i slabostima u svjetlu upravljanja i zaštite močvarnih ekosustava i promicanja prilagodbe na klimatske promjene. 

Tijekom razrade strategije prilagodbe i plana prilagodbe nisu se pojavili čimbenici koji bi ometali proces. Pojavile su se određene poteškoće u razmjeni podataka između znanstvene zajednice, središnjih i regionalnih vlasti i kreatora politike, posebno u pogledu uključivanja znanja o klimatskim promjenama u planiranje prilagodbe i stvaranje politika. Značajnija ograničenja očekuju se u fazi provedbe, na primjer u pogledu dostupnosti sredstava, relativno ograničenih operativnih kapaciteta za aktivaciju predloženih mjera prilagodbe i reguliranja namjene zemljišta s obzirom na zaštitu i revitalizaciju močvara. Kod mjera kojima trebaju prethoditi propisi na institucionalnoj ili regulatornoj razini mogu se dogoditi daljnja kašnjenja u provedbi.

Troškovi i koristi

Razvoj strategije prilagodbe i akcijskog plana za močvare u Atici sufinanciran je kroz projekt OrientGate i nacionalne fondove u ukupnom iznosu od 150.000 eura. Taj iznos uključivao je putne troškove i troškove distribucije informacija. Sljedeći projekt „Unapređenje znanja i jačanje svijesti o revitalizaciji močvara u regiji Atika“ sufinanciran je u iznosu od 85% iz Financijskog mehanizma EGP-a dok je udio od 15% sufinanciran iz nacionalnih fondova (Grčki program javnih ulaganja), u ukupnom iznosu od 398.887 eura. 

Očekuje se da će provedba strategije i plana imati blagotvorne učinke na očuvanje i revitalizaciju močvara u Atici, a posljedično i na njihovu otpornost na utjecaje klimatskih promjena. Zaista, očekuje se da će revitalizacija močvara ublažiti utjecaje poplava, stabilizirati obalna područja kroz poboljšanu vegetaciju i posljedično smanjiti obalne erozije, poboljšati kvalitetu vode, podržati gospodarske aktivnosti i poboljšati kvalitetu života građana. Daljnje koristi uključuju unapređenje znanja i jačanje kapaciteta upravljanja utjecajima klimatskih promjena i močvarnih ekosustava nadležnih agencija koje sudjeluju u njihovom očuvanju, kao i jačanje ekološke svijesti i razvoj informacijskih centara.

Kontakti

Argyro Paraskevopoulou
Regija Atika
Polytechneiou 4, Atena, 104 33, Grčka.
Tel.: (30-213) 2101-133, -136
Email: argyro.paraskevopoulou@patt.gov.gr

Dr. Eleni Fitoka
Grčki centar za biotop močvara (EKBY) 14. kilometar ceste Solun – Mihaniona
57001 Thermi, Solun, Grčka
Tel .: (30-231) 0473432
Email: helenf@ekby.gr

Izvor dodatnih informacija

Močvarna područja regije Atike

Projekt Orientgate

Zemljovid

Slike

Logotip projekta

Geo-platforma projekta (prikaz). Zaštićena priroda u Atici, siva polja predstavljaju močvare

Izvor: http://sdi.atticawetlands.eu/?lang=en (Pristupljeno 27. travnja 2021.) 

Interaktivni prikaz projekta unapređenja znanja i jačanja svijesti o revitalizaciji močvara u regiji Atika (prikaz)

Izvor: http://mapstory.atticawetlands.eu/?lang=en_GB (Pristupljeno 27. travnja 2021.)

Seminar na Pikrodafni, veljača 2017. (© Regija Atika)

Informativni plakat postavljen na postajama podzemne željeznice u Ateni (studeni 2014.)

Dokumenti

Letak: Prilagođavanje močvarnih područja u regiji Atika, Grčka (Pilot studija 4)