Revitalizacija dine primjenom ekološkog inženjerstva

Klimatski utjecaji
Oluje, Porast razine mora, Promjene morskih uvjeta
Sektori
Bioraznolikost, Građevine, Smanjenje rizika od katastrofa, Specifični sektori, Upravljanje obalnim područjem
Vrijeme implementacije
Radovi Za izradu projekta, podnošenje zahtjeva i ishođenje dozvola od tijela nadležnih za okoliš, pripremu i potpisivanje sporazuma o suradnji između Arpaee i ARSTePC bilo je potrebno oko godinu i pol dana. Vijećanje regionalnih tijela („Conferenza dei Servizi”) radi pridobivanja različitih mišljenja za odobrenja i dozvola trajat će najdulje 90 dana, a za kasnije natječajne postupke trebat će nekoliko mjeseci. Radovi za izvođenje zahvata izvest će se u otprilike dva mjeseca i moći će se obavljati samo u jesenskim i zimskim mjesecima, a nikako za vrijeme sezone kupanja ili razmnožavanja pojedinih zaštićenih vrsta koje obitavaju u predmetnom području.

Geografski kontekst i klimatski izazovi

Područje Bellocchio (Lido di Spina, općina Comacchio kod Ferrare u Italiji) dio je obalne ravni u nizinama Commacchija. Riječ je o sustavu koji se sastoji od lagunskih i močvarnih površina te obalnih sprudova prekrivenih fosilnim dinama koje su što se ide bliže moru sve mlađe i koje su u najvećoj mjeri uništene naseljima i kupalištima. Dina će se izraditi na sjevernom dijelu plaže u Bellocchiju: obalni pješčani sprud dug otprilike 3 km bit će postavljen između Jadranskog mora i lagune Bellocchija, uključujući naseljeni dio područja Lido di Spina na sjeveru i ušća rijeke Reno na jugu. Taj dio obale pripada parku Parco del Delta del Po dell’Emilia- Romagna (Park delte rijeke Po u regiji Emilija i Romanja) (EUAP0181) te zaštićenim područjima prirode koji su od interesa za Zajednicu ili koje je potrebno očuvati: područje od značaja za Zajednicu (SCI) – područje posebne zaštite (SPA) „Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio” (IT4060003), nacionalni prirodni rezervat (NNR) „Riserva Naturale Sacca di Bellocchio II” (EUAPP0072) i područje važno za očuvanje ptica (IBA) „Valli di Comacchio i Bonifica del Mezzano”. 

Do prije 20 godina plažu u Bellocchiju karakterizirale su morfološki vrlo razvijene dine koje su danas velikim dijelom razorene djelovanjem erozivnih pojava uslijed smanjenja nanosa rijeke Reno, što se zabilježilo već u prvoj polovici 20. stoljeća. Te su erozivne pojave povezane s litoralnim pomakom zbog prijenosa sedimenta prema sjeveru, što je dovelo do progresivnog razaranja ušća i snažnog povlačenja okolnih plaža. Produljeno djelovanje tih fenomena, uz prodore mora, dovest će do potpunog razaranja pješčanog spruda u međuplimnom području, potpunog gubitka postojećeg i zaštićenog staništa lagune i naposljetku do izlaganja pozadinskih antropiziranih područja obalnom riziku.

Ciljevi

Konkretno će se predmetni zahvat odnositi na revitalizaciju malog dijela (radovi će zahvatiti duljinu od 100 m) prijašnje morfologije dine, a koja je danas velikim dijelom razrušena zbog snažnog djelovanja erozivnih pojava. Zahvat će se prilagoditi prirodnoj morfologiji plaže, a imat će funkciju ograničavanja prodora mora u zaleđe i zaštite jedne od još uvijek prisutnih prirodnih dina s vegetacijom u sjevernom dijelu plaže u Bellocchiju. 

Zahvat je sastavni dio niza eksperimentalnih projekata predviđenih u okviru europskog projekta OPERANDUM (više pojedinosti u točki 6). 

Provedene mjere prilagodbe u konkretnom primjeru

Izgradnja i ojačavanje dina (Mogućnosti prilagodbe /Dune construction and strenghtening)

Rješenja

Plaža u Bellocchiju definirana je kao područje u kojem je potrebno djelovati analiziranjem sljedećih aspekata: 

 •  geografskih obilježja 
 •  morfoloških i prostornih obilježja plaže 
 •  stadija erozije obale 
 •  klimatskog i vremenskog režima 
 •  obalnog hidrodinamičkog režima 
 •  strategija upravljanja i planiranja obalne zaštite 
 •  ekoloških i regulatornih ograničenja 

Plaža u Bellocchiju odabrana je kao jedna od rijetkih, još uvijek postojećih prirodnih plaža na obali Emilije i Romanje koja, unatoč snažnim erozivnim fenomenima kojima je izložena već desetljećima, nije zaštićena izvođenjem radova. Sami radovi, koji se temelje na primjeni tehnika gradnje u skladu s prirodom, primijenit će se kao eksperimentalni u prirodnom kontekstu Parka u Bellocchiju, u kojem bi tradicionalna vrsta radova bila preinvazivna. 

Kao prirodno rješenje (Nature-​based Solution – NBS) odabrana je umjetna pješčana dina, ojačana potpuno prirodnom i biorazgradivom strukturom realiziranom tehnikama ekološkog inženjerstva, koja će se morati prilagoditi prirodnoj morfologiji plaže. Dina će biti duga otprilike 100 m i imati visinu od otprilike 2,5 m n/v. Primijenit će se dvije vrste strukturnih rješenja: 

 • rješenje br. 1, izraženog inovativnog karaktera, koje se sastoji od vreća od kokosovog vlakna, kao glavnog dijela strukture, povezanih sa sustavom zatvaranja šarkama (u fazi patentiranja), koji omogućuje spajanje više pojedinačnih modula vreća i olakšava postupke održavanja; 
 • rješenje br. 2, tradicionalnijeg karaktera, predviđa upotrebu izvedbene tehnike naziva „ojačano tlo”, pri čemu i dalje postoji inovativna komponenta koja se odnosi na upotrebu platna od kokosovog vlakna kao elementa za ojačanje. 

Kako dio koji gleda prema moru, tako će i krajnji dijelovi konstrukcije biti ojačani zaštitnom strukturom od snopića drva koji će imati dvije funkcije: braniti od energije valova i zadržavati pijesak. 

Planira se ispitivanje različitih konfiguracija za pokrov dine. Visoki dio dine podijelit će se u sektore u kojima će se izmjenjivati: sloj pijeska, niz mreža od kokosovog vlakna i tehnike ozelenjivanja. Što se tiče tehnika ozelenjivanja, posadit će se autohtone biljne vrste, kako inovativnom tehnikom postavljanja prethodno uzgojenog biljnog pokrova, tako i tradicionalnim umetanjem pojedinačnih sadnica. 

Budući da su inovativna strukturna i pokrovna rješenja posve eksperimentalnog karaktera, primijenit će se na jedan dio dine, pri čemu će se u radovima prednost davati rješenjima s tradicionalnijim pristupom, ali obogaćenim inovativnim elementima, kako bi se smanjila razina nesigurnosti u pogledu krajnjeg izvedbenog uspjeha konstrukcije. 

Odluke o dimenzijama temeljile su se na studiji vremenskih uvjeta i morfoloških obilježja tog područja. Visina i profil dine proučavali su se kako bi se osigurala odgovarajuća otpornost na poplave, ispuhavanja vjetra i eroziju djelovanjem valova, ali i kako bi bila usklađena s onim što se smatra njezinom prirodnom morfologijom. Površina nove dine takva je da se njezin utjecaj na trenutačno prisutnu vegetaciju svede na najmanju moguću mjeru. S obzirom na morfologiju područja, dina će biti postavljena što je dalje moguće od obalne linije kako bi se umanjile moguće interferencije s morskim okolišem. 

Izvedba zahvata predviđa se izvan proljetnog/ljetnog razdoblja kako ne bi predstavljala smetnju za odvijanje plažnih aktivnosti i uznemiravala faunu (posebice ptičju) u reproduktivnom razdoblju.

Voditelj inicijative i ključni partneri

Pilot-područje Bellocchija obuhvaćeno je nizom eksperimentalnih projekata predviđenih projektom OPERANDUM (OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks). 

OPERANDUM je europski istraživački projekt u okviru programa Obzor 2020. koji vodi Sveučilište u Bologni i koji okuplja 26 međunarodnih partnera. Talijanski su partneri: Struttura IdroMeteoClima Regionalne agencije za zaštitu okoliša i energetiku Emilije i Romanje (Arpae – SIMC), RINA Consulting, Talijanski centar za aeronautička istraživanja (CIRA) te Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC). 

Glavni ciljevi projekta OPERANDUM uključuju ispitivanja prirodnih projektnih rješenja koja mogu ublažiti prirodne događaje kao što su poplave, klizišta, obalne erozije i suše. Zahvati će se razraditi u deset laboratorija na otvorenom (Open-Air-Lab), a radovi predviđeni za Bellocchio predstavljaju jedno od prirodnih rješenja za ublažavanje klimatskih promjena (Nature Based Solution – NBS) koje će se provesti u talijanskom laboratoriju na otvorenom pod vodstvom Sveučilišta u Bologni. 

Zadaća agencije Arpae SIMC jest ta da koordinira radnu skupinu za izradu prirodnog rješenja predviđenog za Bellocchio te da pridonese sljedećim četirima makroaktivnostima: projektiranju, ishođenju dozvola, provedbi i nadziranju.

Radnu skupinu čine sljedeći subjekti: 

 • RINA Consulting – partner u projektu OPERANDUM – subjekt odgovoran za projektiranje, operativan u svim makroaktivnostima 
 • NATURALEA – partner u projektu OPERANDUM – subjekt specijaliziran za prirodna rješenja, operativan u pogledu projektiranja i realizacije zahvata 
 • IRIS SAS – pružatelj usluga kojeg je ovlastila agencija Arpae SIMC – subjekt specijaliziran za prirodna rješenja koji će pružati podršku u projektiranju, provedbi i nadziranju radova 
 • Regionalna agencija za teritorijalnu obranu i civilnu zaštitu (u nastavku: ARSTePC) – lokalno tijelo uključeno putem sporazuma o suradnji s Arpom za potrebe suprojektiranja, postupaka ishođenja dozvola, nadležno za izvođenje radova 
 • Karabinjeri za bioraznolikost – teritorijalni ured Punta Marina – tijelo koje upravlja Parkom u kojem se nalazi pilot-područje, a koje će pridonijeti u svim makroaktivnostima, posebice u pogledu ishođenja dozvola. 

Što se tiče okolišnih i građevinskih dozvola, na sastanku regionalnih tijela („Conferenza dei Servizi”) potrebno je podnijeti različite zahtjeve za dozvole imenovanim subjektima. U ovom trenutku Arpa-SIMC raspolaže objašnjenjem Službe za procjenu učinka i promicanje održivosti okoliša u regiji Emilija i Romanja (u daljnjem tekstu: VISPA) u kojoj se definira da su predmetni radovi ograničenog opsega, čime se isključuju mogući značajniji i negativni učinci na okoliš te se potvrđuje da se zahvat ne mora podvrći ispitivanju potrebe provedbe procjene utjecaja na okoliš. 

Sudjelovanje dionika

Pored subjekata navedenih u točki 6., dosad su kao dionici uključeni Servizio difesa del Suolo della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna (Služba za obranu obale i melioraciju regije Emilije i Romanje) te Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (Park delte rijeke Po u regiji Emilija i Romanja). Osim s njima, ostvaren je kontakt s Općinom Comacchio i Konzervatorskim odjelom za arheologiju, kulturnu i krajobraznu baštinu za gradsko područje Bologne te provincije Modene, Reggio Emilije i Ferrare. 

Čimbenici uspjeha i ograničavajući čimbenici

Detaljno poznavanje fizičkog sustava te sustava za upravljanje obalnim područjem i njegovim prostornim planiranjem omogućilo je prepoznavanje lokacije i vrste prirodnog rješenja koji su, osim što su prikladni za ispitivanje predviđeno u okviru istraživačkog projekta OPERANDUM, od velikog interesa i za lokalna tijela nadležna za upravljanje teritorijem i njegovu zaštitu. Ta su tijela u neprestanoj potrazi za inovativnim rješenjima kojima bi se zamijenile tradicionalne intervencije za zaštitu obale koje vrlo često utječu na okoliš i nisu uvijek u potpunosti učinkovite. Dostupnost opsežnih skupova podataka o morfološkim obilježjima, obalnim erozivnim dinamikama i vremenskim uvjetima na moru olakšala je pripremne faze u projektiranju radova. 

Projektiranje, podjednako kao i definiranje postupaka za ishođenje dozvola i postupaka izvedbe, zahtijevalo je zajednički pristup, što je dovelo do stvaranja radne skupine (vidjeti točku 6.) u kojoj su se našle objedinjene vještine potrebne za poduzimanje višestrukih koraka koji će dovesti do provedbe zahvata i vrednovanja njegove učinkovitosti. 

Za ostvarivanje ciljeva projekata bilo se potrebno suočiti s brojnim preprekama u vidu dugih i složenih birokratskih postupaka za izdavanje dozvola, a očekuje se da će ih biti i u budućnosti. Drugi ključan aspekt odnosi se na uključivanje dionika – nužni su učinkovitiji kanali za podizanje razine osviještenosti. Nadalje, dionici koji su dosad dali svoj aktivan doprinos radili su to uz ograničenu dostupnost osoblja, uglavnom već zauzetog svojim uobičajenim i često hitnim zadaćama. 

Troškovi i koristi

Projekt se financira iz OPERANDUM-a u skladu s odredbama sporazuma o bespovratnim sredstvima 776848. Osnovne prednosti povezane s ovom vrstom zahvata ekološkog inženjerstva bit će: smanjen učinak na okoliš u odnosu na tradicionalne građevinske radove te obnova sustava postojećih prirodnih dina i njihove dvostruke funkcije: 1) prirodnog izvora nadohrane plaže sedimentima, 2) brane koja može ograničiti prodor mora u pozadinski habitat lagune.

Kontakti

Gđa Margherita Aguzzi – Arpae Emilia-Romagna Struttura IdroMeteoClima Bologna (maguzzi@arpae.it). 

Koordinatorica projekta Operandum: prof. Silvana Di Sabatino – Sveučilište u Bologni 

Voditeljica talijanskog Open Air Laba: prof. Beatrice Pulvirenti – Sveučilište u Bologni 

Osobe odgovorne za projekt: ing. Paola Robello i ing. Fabrizio Tavoroli – RINA Consulting
Ostali suradnici: 

 • NATURALEA 
 • IRIS SAS 
 • Regionalna agencija za teritorijalnu obranu i civilnu zaštitu – Regija Emilija i Romanja 
 • Karabinjeri za bioraznolikost –  Teritorijalni ured Punta Marina 

Izvor dodatnih informacija

Park delte rijeke Po u Emiliji i Romanji http://www.parcodeltapo.it/it/mappa.php

Projekt OPERANDUM https://www.operandum-project.eu/ 

Pilot-područje: Po di Goro – plaža Bellocchio – rijeka Panaro (dokumentacija i karte) https://storymaps.arcgis.com/stories/30e3c3143c42408bb081a252bfd9cb1f