Socijetalne opcije

Zaštita i obnova livada morske cvjetnice posidonije

Opis U slučaju erozije plaže/obale, važnu „obrambenu ulogu“ imaju morske cvjetnice. Morske cvjetnice zadržavaju sedimente, stabiliziraju morsko dno i na taj način sprečava eroziju obale. Zadržavanjem sedimenta u morskim cvjetnicama dno postaje pliće, a